Struktur, ledning och verksamhet

Fonden består av ett vinstandelslån, vars andelar är noterade på Nordic Growth Market, Stockholm (NGM/NDX) och fonden måste därmed följa NGMs börsregler och noteringsavtalet med NGM

Den associationsrättsliga koncernen består av Moderbolaget (Cellar Capital Invest AB), Emittenten (The Single Malt Fund AB (publ.)), som alltså är bolaget som har ställt ut vinsandelslånet, och på så sätt ”skapat fonden”, samt det Operativa Bolaget (The Single Malt Fund Trading Ltd), däri fondens verksamhet bedrivs. Emittenten är beroende av Moderbolaget såtillvida att vid Emittentens etablering har visst kapital tillskjutits Emittenten genom ett kapitaltillskott. I övrigt är Emittentens utveckling inte beroende av Moderbolaget.

Enligt Emittentens bolagsordning är Emittentens verksamhetsföremål att vara en externt förvaltad alternativ investeringsfond (en sk AIF) som ska äga och förvalta aktier och tillhandahålla riskkapital till bolagets dotterbolag som ska bedriva handel med whisky och i samband därmed även tillhandahålla rådgivning till dotterbolaget i dess verksamhet avseende den löpande utvecklingen av operativa mål och strategier, uppföljning av operativ utveckling av verksamheten med löpande analyser inom varumärkesfrågor, förhandling och kontakter med whiskyleverantörer, logistik för whiskyhandel samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Emittenten (hädanefter kallad Fonden) investerar alltså enbart i fodringar i det Operativa Bolaget, Single Malt Fund Trading Ltd., och bedriver således ingen operativ verksamhet direkt, utan detta sker i det helägda dotterbolaget Single Malt Fund Trading Ltd. inom ramen för en så kallad fondkoncern.

Fondens utveckling är direkt beroende av det Operativa Bolagets ekonomiska resultat som ska ligga till grund för avkastning på Andelslånen, varför en koncernredovisning ska upprättas för Fondkoncernen.”

 

Operativ ledning

Ansvarig förvaltare för fonden är Finserve Nordic AB, genom Mats Ohlson. Verkställande direktör för Fonden är Christian Svantesson.

VD i Fonden är styrelseordförande i det Operativa Bolaget, vilket är placerat i Irland. Anledningen till placeringen utomlands är att det är svårt/omöjligt att bedriva handel med whisky med Sverige som bas. På grund av Brexit kunde det Operativa Bolaget inte placeras i Skottland/Storbritannien. Verksamheten och det ekonomiska resultatet i det Operativa Bolaget är avgörande för Fondens avkastning.

Verksamheten i det Operativa Bolaget styrs av Ed Forrest, i kraft av Managing Director. Till sin hjälp har han en oberoende och extern Whisky Sourcing & Investment Advisory Board, bestående av både utomstående branschexperter, samt Ansvarig Förvaltare, fondens VD, och en anställd Sourcing Manager, totalt sju personer. Denna Advisory Board sammanträder fyra gånger per år. Den fattar inte investeringsbeslut per se, utan diskuterar och identifierar trender och rörelser på marknaden, anger ramar och pekar ut riktning av investeringsstrategin. Investeringsstrategin utarbetas utifrån input från Advisory Board av det Operativa Bolagets ledning tillsammans med Fondens VD och Ansvarig Förvaltare. Investeringsstrategin utgör sedan grunden för det dagliga arbetet där investeringsbeslut och specifika inköp och försäljningsbeslut tas. Varje sådan investering och inköp, attesteras av fondens VD och/eller Ansvarig Förvaltare, som kontrollerar att det ligger inom fattad investeringsstrategis ramar.

Kvartalsvis publicerar det Operativa Bolaget en investeringsrapport, ”Whisky Market & Investment Report”, som återfinns här på hemsidan. Denna rapport är inte regulatorisk, utan skall enbart ses som en extra information om verksamheten.

Halvårsvis publicerar Fonden bokslut och rapporter om utvecklingen. Dessa återfinns här.

Förvaringsinstitut

Intertrust Depositary Services (Sweden) AB (”Intertrust”), med organisationsnummer 556944-1172, har utsetts till förvaringsinstitut för Emittenten/Fonden. Förvaringsinstitutet ska bl.a. förvara Emittentens tillgångar samt kontrollera att köp och inlösen i Emittenten sker i enlighet med Villkoren, lag och andra författningar. I dagligt tal kan man säga att förvaringsinstitutet skall kontrollera och övervaka fondens tillgångar, på daglig basis. Det innebär bland annat att övervaka alla transaktioner som genomförs inomfondkoncernen, samt kontrollera att diverse saldon och tillgångar finns så som rapporterat.

Intertrust är ett hos Finansinspektionen registrerat finansiellt institut sedan år 2014. Intertrust agerar som förvaringsinstitut åt vissa typer av slutna investeringsfonder i enlighet med 9 kap 7 § LAIF. Intertrusts tjänster som förvaringsinstitut vänder sig främst till fastighetsfonder och private equity fonder.

Intertrust är ett helägt dotterbolag till Intertrust (Sweden) AB, organisationsnummer 556625-5476, och ingår i Intertrust Group B.V., en koncern vars aktier är upptagna till handel på Euronext Amsterdam. Intertrust Group B.V. har över 2400 anställda i över 30 länder och är globalt ledande inom leverans av fond- och företagstjänster, kapitalmarknadslösningar, privatförmögenhet och personalförmånslösningar till multinationella företag. Förvaringsinstitutstjänster inom Intertrust Group B.V. erbjuds i Norge, Nederländerna, Storbritannien, Luxemburg, Danmark och Sverige.

Oberoende värderare

Emittenten har utsett en oberoende värderare, RSM Stockholm AB, organisationsnummer 556741–1441. Den oberoende värderarens uppgift är att tillse att Emittentens tillgångar vid revision värderas på ett oberoende och korrekt sätt i enlighet med Villkoren. Den oberoende värderaren granskar siffrorna och beräkningen av det justerade andelsvärdet Dennes uppgift är att vara ytterligare en garant för att allt är korrekt redovisat. Den oberoende värderarens uppgift är att tillse att fondens tillgångar värderas på ett oberoende och korrekt sätt i enlighet med Villkoren.

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen