Riskfakta

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade justerade andelsvärdet baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.

En investering i Andelslånen innefattar olika risker. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som Emittenten bedömer att är väsentliga och specifika för Emittenten, det Operativa Bolaget och Andelslånen, och som Emittenten bedömer att är väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Bedömningen av väsentligheten hos de olika riskfaktorerna som anges i detta avsnitt har graderats på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medel och hög, och har baserats på Emittentens bedömning av sannolikheten för deras förekomst och omfattningen av deras konsekvenser om de skulle materialiseras. Riskfaktorerna presenteras i kategorier, där de riskfaktorer som Emittenten bedömer vara mest väsentliga presenteras först. De riskfaktorer som presenteras i detta avsnitt är därmed inte en uttömmande lista av samtliga risker som kan påverka ett investeringsbeslut i Andelslånen. Riskerna som beskrivs nedan är baserade på den information som var tillgänglig för Emittenten per dagen för detta Grundprospekt.

Risker hänförliga till emittenten och det operativa bolaget

Marknadsrisker

Marknad och konjunktur

Den rådande prisutvecklingen på whisky har varit stark under senaste decennier, vilket kan innebära en viss risk för sämre prisutveckling än vad som har historiskt sett visats. Vidare kan försämrad konjunktur påverka efterfrågan på premiumprodukter inom whiskybranschen, vilket får till följd att det Operativa Bolagets verksamhet som Emittenten investerar i inte utvecklas som förväntat, vilket innebär en risk för att avkastningen på Andelslånen inte blir som förväntat eller uteblir helt.

Risknivå: Medel

 

Konkurrens

Emittentens investering avser det egna dotterbolaget, det Operativa Bolaget. Såvitt Emittenten känner till finns idag inte några andra fonder med liknande investeringsinriktning, varför Emittentens verksamhet inte är utsatt ur konkurrenshänseendet. Emellertid är avkastningen på Andelslånen direkt beroende av det Operativa Bolagets utveckling, dvs. den handel som utvecklas i det Operativa Bolaget. I detta hänseende konkurrerar det Operativa Bolaget med ett stort antal aktörer både vad gäller inköp och avyttring av lagertillgångar i det Operativa Bolaget. Det finns därför en risk för att avkastningen på Andelslånen inte blir som förväntat eller uteblir helt.

 

Investeringarnas värdeutveckling

Emittentens verksamhet består i investering i whiskyhandel genom investering i aktier i det Operativa Bolaget där whiskyhandeln kommer att bedrivas. Avkastningsmålet är cirka 10 procent i genomsnittlig årlig avkastning under löptiden. Investeringen sker uteslutande i det Operativa Bolaget, vilket innebär att den avkastning som Emittenten vill åstadkomma är direkt och uteslutande beroende av den verksamhet som bedrivs i Operativa Bolaget, dvs. utvecklingen av den whiskyhandel som Operativa Bolaget avser att göra. Då det är svårt att förutse hur det Operativa Bolagets verksamhet utvecklas finns således risk för att Emittentens investering inte ger den förväntade avkastningen, vilket innebär att värdet på det av investeraren investerade kapitalet inte behålls intakt. Det finns således risk för att investerat kapital inte kan återfås vid inlösen.

Risknivå: Medel

 

Risker hänförliga till Emittentens och det Operativa Bolagets verksamhet

Emittenten är en alternativ investeringsfond och således inte en värdepappersfond. Emittenten omfattas därför inte av de särskilda regler som gäller värdepappersfonder vad avser kapitalkrav, riskspridningskrav, placeringskrav, krav för regelbunden inlösen av andelar, vilka har till sitt syfte att utgöra ett konsumentskydd. Emittenten skiljer sig även mot andra alternativa investeringsfonder genom att ha som strategi att över tid endast ha ett enda innehav, det Operativa Bolaget, som endast placerar i ett tillgångsslag, whisky. En investering i Emittenten är därför utsatt för mer risk än en investering i en värdepappersfond eller i en annan alternativ investeringsfond med en mer diversifierad placeringspolicy.

Risknivå: Hög

Kompetens

Emittentens verksamhet avser investering i det Operativa Bolaget. Emittentens VD samt Emittentens förvaltare kommer att ingå i det Operativa Bolagets investeringskommitté och tillhandahålla rådgivning till det Operativa Bolaget vad gäller dess verksamhet. Förutom ovannämnda personer ska ett flertal andra personer med spetskompetens ingå i det Operativa Bolagets investeringskommitté. Om personer med relevant kompetens inte finns att tillgå, kan det inverka negativt på Emittentens och Operativa Bolagets verksamhet och resultat, då ersättande av en nyckelperson med viss spetskompetens kan vara svårt.

Det är vidare av relevans att det Operativa Bolagets förvaltning i övrigt sker på bästa sätt, vilket också erfordrar relevant kompetens för att kunna identifiera lämpliga investeringsobjekt samt ha en förmåga att genomföra investeringar och avyttringar av whiskylagret till priser som är fördelaktiga för det Operativa Bolaget och följaktligen för Emittenten. Om det Operativa Bolaget inte lyckas genomföra köp och avyttringar till fördelaktiga priser vid relevanta tidpunkter kan det få till konsekvens att det Operativa Bolaget resultat blir sämre än förväntat, vilket i sin tur innebär att det finns risk att investeringen i Emittenten ger sämre avkastning än förväntat.

Risknivå: Medel

Legala risker

Tillståndsfrågor

Emittenten är en alternativ investeringsfond som förvaltas av AIF-förvaltaren som har erhållit Finansinspektionens verksamhetstillstånd. Även om tillståndet har beviljats ska AIF-förvaltaren under pågående verksamhet tillse att samtliga krav uppfylls även därefter under hela den tid AIF-förvaltaren innehar tillståndet. Om kraven inte uppfylls, finns det risk att AIF-förvaltaren kan tilldelas en sanktion eller få sitt verksamhetstillstånd indraget, vilket innebär att Emittenten kan behöva utse en annan AIF-förvaltare eller lägga ned sin verksamhet.

Därutöver kan regelverksförändringar påverka AIF-förvaltarens verksamhet på så sätt att ytterligare administrationskostnader tillkommer, vilket får till konsekvens att Emittentens kostnader ökar och resulterar i en högre förvaltningsavgift som tas ut i Emittenten.

Risknivå: Medel

Finansiella risker

Kreditrisk

Emittentens investeringsstrategi innebär att det kapital som inflyter i Emittenten ska investeras genom att kapitalet lånas ut till det Operativa Bolaget som är ett helägt dotterbolag till Emittenten. En årlig ränta kommer att utgå till Emittenten på det utlånade kapitalet.

Det Operativa Bolagets positiva utveckling utgör en förutsättning för att räntan på lånet ska kunna betalas till Emittenten och lånet ska kunna återbetalas. Vilken utveckling det Operativa Bolagets verksamhet kommer att få är dock svårt att förutse. Det finns därmed viss kreditrisk då det alltid finns risk att det utlånade kapitalet inte återbetalas till Emittenten vid utgången av lånets löptid eller att den ränta som lånet är behäftat med inte betalas till Emittenten, vilket kan påverka Andelslånens avkastning. Det finns därför en risk att Emittenten blir oförmögen att uppfylla sina förpliktelser enligt Villkoren gentemot investerare.

Risknivå: Låg

Risker förknippade med andelslånen

Risker hänförliga till investeringsstrategin

Emittenten är ett publikt aktiebolag som även är en AIF-fond. Emittentens verksamhetsföremål är vidare att vara en alternativt förvaltad investeringsfond som ska äga och förvalta aktier och tillhandahålla riskkapital till Emittentens dotterbolag (det Operativa Bolaget) och i samband därmed även tillhandahålla rådgivning till det Operativa Bolaget i dess verksamhet. Sådan rådgivning kan avse t.ex. analyser av varumärkesfrågor, förhandling och kontakter med whiskyleverantörer och logistik för whiskyhandel. Det Operativa Bolaget ska endast bedriva sådan verksamhet som direkt eller indirekt avser handel och investering (analys, inköp, lagerföring, marknadsföring och försäljning) i Whisky (såsom färdig whisky eller whisky i produktion) samt därmed tillhöriga produkter.

Teckning av Andelslånen avses att erbjudas av Emittenten till de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi. De medel som inflyter genom utgivande av Andelslånen avser Emittenten att genomföra en investering i det Operativa Bolaget genom utlåning av kapitalet till det Operativa Bolaget på marknadsmässiga villkor. Den sammanlagda vinst som genereras i det Operativa Bolaget kommer att utgöra grunden för avkastning på Andelslånen, och eftersom Emittentens enda investeringsobjekt är det Operativa Bolaget kommer Emittentens avkastning vara direkt beroende därav.

Denna investeringsstrategi, som inte inbegriper riskspridning, tillsammans med omständigheten att produkten är ny och okänd för investerare kan innebära svårighet att nå ut och attrahera tillräckligt antal investerare, vilket innebär att Emissionen kanske inte fulltecknas. Sådana omständigheter kan leda till att Emittenten får ett begränsat investeringskapital. Det i sin tur kan leda till att Emittenten behöver avstå från vissa investeringsmöjligheter, exempelvis bristande möjligheter av köp av större partier av whisky där Emittenten bedömer att avkastningen kan bli betydande, vilket kan leda till att avkastningen på Emittentens investerade kapital blir lägre eller uteblir helt. Som ett sista led i kedjan kan det resultera i att andelsägarnas avkastning på Andelslånen inte blir så hög som andelsägarna förväntat sig eller att de kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Risknivå: Hög

 

Förmånsrätt för innehavare av Andelslån vid Emittentens eventuella insolvens

Emittenten har stiftats som ett aktiebolag. Emittentens insolvens eller om ett likvidationsförfarande i förhållande till Emittenten har inletts, kan därför till skillnad för vad som gäller för värdepappersfonder påverka Emittentens möjlighet för betalning av eventuell avkastning eller återbetalning av det investerade kapitalet. Vid Emittentens insolvens eller inlett likvidationsförfarande behandlas Andelslånen pari passu med Emittentens övriga icke efterställda och oprioriterade fordringar, så långt inte annat följer av gällande rätt. För det fall Emittenten har förpliktelser och skyldigheter till någon annan (t.ex. på grund av lagbestämmelser) finns därmed risk att sådana skyldigheter och förpliktelser kan komma att uppfyllas och/eller återbetalas före Emittentens räntebetalningar och/eller återbetalning av lånet. Detta betyder att det även föreligger en risk för att innehavare av Andelslån vid Emittentens eventuella likvidation, företagsrekonstruktion, konkurs eller annat insolvensförfarande, normalt kommer att erhålla betalning först efter att varje prioriterad borgenär, inklusive de som är obligatoriskt prioriterade genom lag, har erhållit full betalning.

Då Bolagets verksamhet är inriktad på att genom andelslånen finansiera det Operativa Bolagets verksamhet och inte bedriva någon annan operativ verksamhet kommer prioriterade borgenärer och andra borgenärer än innehavarna av Andelslånen att vara mycket få. Innehavare av Andelslånen kommer således att utgöra den absoluta majoriteten av Emittentens borgenärer. De sistnämnda kommer dock alltid att vara efterställda eventuella prioriterade borgenärer som får full betalning och endast ha en oprioriterad fordran på Emittenten för de belopp som förfaller under eller i relation till Andelslånen. Detta innebär att innehavarna av Andelslån vanligtvis får betalt pro rata med andra oprioriterade borgenärer.

Sammanfattningsvis föreligger det en risk att innehavare av Andelslån förlorarar hela eller delar av sin investering för det fall att det finns borgenärer med bättre förmånsrätt eller andra oprioriterade borgenärer med krav på Emittenten för det fall Emittenten blir föremål för likvidation, konkurs eller företagsrekonstruktion.

Risknivå: Medel

Risker hänförliga till upptagande till handel av Andelslånen på en reglerad marknad

Bristande likviditet

Emittenten har hittills emitterat ett begränsat antal andelslån. Ytterligare andelslån avses att emitteras, men historiskt har omsättningen av lånen på andrahandsmarknaden varit ringa och det finns därför en risk att likviditeten i Andelslånen blir låg. Detta kan bland annat innebära att Andelslånen inte omsätts löpande och att dessa säljs till en nivå som understiger emissionspriset.

Sammantaget kan detta därför medföra en risk för att innehavare av Andelslånen har svårt att avyttra dessa.
Vidare föreligger risk för diverse händelser i det Operativa Bolaget, som exempelvis sådana yttre omständigheter som påverkar lagret, globala konflikter m.m. som påverkar inköps- och försäljningspriser eller helt hämmar möjlighet att avyttra lagret, vilket kommer att ha inverkan på det Operativa Bolagets verksamhet och därmed Andelslånens värde på ett betydande negativt sätt. Detta kan innebära att det finns risk att innehavare av Andelslån kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Risknivå: Hög

 

Handel med andelslånen

Investering i Andelslånen ska i första hand ses som en investering under Emittentens hela livslängd om 6 (sex) år med eventuell förlängning om högst 12 månader. Andelslånen är dock fritt överlåtbara med de begränsningar som gällande rätt uppställer. Mangold har anlitats som marknadsgarant och kommer att ställa köp- och om möjligt säljkurser till vilket Andelslånen kan köpas eller säljas av Mangold. Det finns dock en risk för att avyttringsmöjligheten blir sämre än förväntat då det inte finns tillräckligt många köpare av instrumentet.

Risknivå: Hög

Andelslånens volatilitet

Andelslånens värde kommer att fluktuera till följd av bland annat faktiska och förväntade variationer i Emittentens Investeringsportföljs värde och avkastning, vilket till stor del är hänförligt till att värdet i portföljen och det Operativa Bolaget i slutändan är beroende av en råvara. Det kan därutöver förändras till följd av eventuella regelförändringar, exempelvis i LAIF, det allmänna konjunkturläget på marknaden och andra faktorer. Det finns därför risk att innehavare av Andelslån inte kan avyttra Andelslånen till ett pris som innebär positiv avkastning för investeraren.

Risknivå: Hög

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen