ÅRSREDOVISNING  
1 Januari 31 December 2022  
The Single Malt Fund AB (publ), org.nr. 559118-4949
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
Bolaget registrerades den 6 juli 2017. Bolaget är en externt förvaltad alternativ investeringsfond.  
Verksamheten består av att förvärva, äga och förvalta aktier och tillhandahålla riskkapital till bolagets
dotterbolag, ett 100 procent ägt bolag på Irland, som bedriver handel med whisky. Bolaget tillhandahåller
rådgivning till dotterbolaget i dess verksamhet avseende den löpande utvecklingen av operativa mål och
strategier, uppföljning av operativ utveckling av verksamheten med löpande analyser inom varumärkesfrågor,
förhandling och kontakter med whiskyleverantörer, logistik för whiskyhandel samt utövar annan därmed
förenlig verksamhet. Finansiering av bolaget samt etablering av dotterbolagets verksamhet pågår för
närvarande.
På extra bolagsstämma den 28 augusti 2017 fattades beslut om att ändra redovisningsvaluta från svenska  
kronor till euro. Omräkning har skett avseende ingående balanser 1 januari 2018.  
Moderbolaget, The Single Malt Fund AB, har sitt säte i Göteborg. The Single Malt Fund AB (publ) är ett helägt
dotterbolag till Cellar Capital Invest AB, 556083-2445, med säte i Göteborg.
VERKSAMHETEN  
Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december  
2022 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta  
kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Under året har grundprospektet för  
marknadsföring mot allmänheten löpt ut, men styrelsen bedömer det som troligt att kunna attrahera  
ytterligare kapital till fonden genom direkta kontakter med professionella investerare. Detta dels tack vare den  
goda utvecklingen av investeringswhisky under och efter pandemin i allmänhet, i kombination med dess låga  
korrelation till andra tillgångsslag och då i synnerhet börsen. Attraktionskraft är även baserad på hur fondens  
portfölj har utvecklats sedan inköp. Dessutom har kapitaliseringen av fonden nått en finansiell hävstång, där  
tillförsel av extra kapital avsevärt skulle förbättra fondens totala avkastning. Fondens realisering av sina  
tillgångar, via e-handel direkt mot slutkonsument, har även den utvecklats väl, med en stark organisk tillväxt.  
Resultatet därav överstiger förväntningarna hittills. Sammantaget torde dessa argument ha potential att  
attrahera investerare till fonden.  
Trots att branschen har präglats av Coronapandemin, med kraftiga nedgångar i både Travel Retail och s.k. ”On  
Trade”-försäljning (restauranger, barer o.dyl.), så har den totala efterfrågan globalt varit fortsatt god. De större  
industriella aktörerna har överlag redovisat resultat som tagits emot väl av marknaden, mycket beroende på  
den i grunden goda tillväxten i efterfrågan, både på nya och mogna marknader. Diageo och Pernod Ricard,  
samt branschorganisationen Scotch Whisky Association, ser att efterfrågan kommer bestå, eller öka, och de  
förutspår en organisk försäljningstillväxt på mellan 5-9% per år de kommande fem åren.  
Andrahandsmarknaden, vilken är viktig ur investeringssynpunkt, steg med cirka 6,9% på årsbasis, där en  
avmattning skett med nedgångar under både Q3 och Q4 med -0,6% respektive -1,7% (se APEX 1000,  
www.rarewhisky101.com). Fortsatt visar japansk och irländsk whisky mycket stark tillväxt, även om dessa båda  
kategorier också drabbats av en viss avmattning under andra halvåret. Kina och Sydostasien fortsätter driva  
marknaden, men även USA har en stark tillväxt i efterfrågan på mer exklusiv whisk(e)y. Samtidigt består, som  
väntat, de strukturella utmaningarna på utbudssidan med en begränsad tillgång på äldre limiterad whisky  
(särskilt japansk), vilket gör att vi bibehåller vår positiva syn på marknaden på medellång sikt.  
Årsredovisning, 1 januari 31 december 2022, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
1
 
Brexit fortsätter att skapa logistiska problem för whiskyindustrin, inte bara för distribution i första ledet av  
skotsk whisky mot EU, utan även för andrahandsmarknaden. I detta avseende utgör Brexit en fördel för  
fondens verksamhet, då realiseringen av fondens investeringar sker via e-handel, och utgår från EU (Irland). Till  
skillnad från de globalt ledande e-handelsplatserna för whisky, som i huvudsak är baserade i Storbritannien och  
därmed inte kan leverera till konsumenter i EU, kan fonden leverera utan problem till konsumenter inom EU.  
Stort fokus har därmed lagts på att vår logistik skall uppfylla de omfattande och komplexa krav och regler inom  
EU. Bland annat har bolaget skatte- och momsregistrerat sig i samtliga EU-länder som tillåter försäljning av  
alkohol till konsumenter från annat EU-land. Att vara ”100% compliant” i detta avseende är unikt, då en stor  
majoritet av de e-handlare som redan finns inom EU är lokalt fokuserade, och oftast överlämnar ansvaret på  
moms/skatteredovisning till konsumenten. Ovanstående har uppmärksammats positivt av branschen och de  
ledande leverantörerna, vilket har lett till än bättre allokering och bättre inköpspriser.  
Internt har 2022 framför allt präglats av dels fokus på den snabba organiska tillväxten av fondens primära sätt  
att realisera sina tillgångar, www.thesinglemaltshop.com (en e-handel med globalt fokus mot samlare,  
investerare och high-end konsumenter av whisky), dels på den alltmer komplicerade och begränsade  
allokeringen gällande inköp/investeringar. Den sistnämnda utgör en av de största utmaningarna i branschen för  
alla aktörer, men mot bakgrund av vår bakgrund, positionering, och goda logistik ser vi hoppfullt på framtiden i  
detta avseende. Bolaget har vid årsskiftet kontrakt med 13 av de 15 största producenterna/leverantörerna av  
whisky globalt. Under året har Bolaget även lyckats etablera en distribution från Irland/EU in mot den brittiska  
marknaden. Storbritannien är den marknad som växt allra snabbast och starkast under året.  
Under året har det omsatts whisky för € 5 929 946, med en värdetillväxt vid försäljning på cirka 33%. Dock har  
denna realiserade värdetillväxt påverkats kraftigt av ett fåtal extraordinära affärer om totalt cirka € 4 370 000  
med lägre marginal, men med snabbare ”turn-around”. Rensat från dessa extraordinära affärer har  
värdetillväxten på realiserade investeringar I genomsnitt uppvisat en värdetillväxt om cirka 37,6%. Realiserade  
investeringar har haft en genomsnittlig investeringstid på cirka 10 månader.  
Under perioden har vi levererat till 2 503 kunder i 34 länder, genom 3 342 order. Största marknaderna är Irland  
och Storbritannien, följt av Taiwan, Tyskland, Australien och Sydkorea. Tyvärr har Sverige fallit rejält relativt  
andra länder, vilket kan tillskrivas den svenska valutans svaga utveckling gentemot Euron. Tillväxten på e-  
handeln är fortsatt mycket god. Det är svårt att förutse hur snabbt den växer framgent, då vi fortsatt är en ny  
aktör på en global marknad, med relativt liten global konkurrens on-line. Dock är det relativt stark konkurrens  
lokalt, framför allt från off-line, via traditionell retail-försäljning. Fortsatt har en stor majoritet av bolagets  
potentiella kundunderlag ännu inte handlat whisky on-line. Vid årets slut hade The Single Malt Shop skaffat sig  
cirka 46 000 följare på Facebook.  
Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på  
kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2022-12-31 uppgår till 58,34€ per  
andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Allteftersom  
omsättningen stiger kommer resultatet och därmed även andelsvärdet att förbättras. Då fonden ännu heller ej  
är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs  
förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det  
lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av  
varulagret som värdestegringen kommer att realiseras.  
Teoretiskt marknadsvärde på lagret, applicerat på det justerade andelsvärdet  
Ett teoretiskt marknadsvärde på det justerade andelsvärdet räknas fram och redovisas separat. Det baseras på  
priser och data inhämtat från globalt ledande europeiska marknadsplatser (se specifikation nedan), inklusive  
auktionspriser i de fall där det är mer relevant och appliceras på det justerade andelsvärdet. Ett marknadsvärde  
räknas med dessa priser fram på vårt lager. Dessa priser ligger även till grund för när vi själva prissätter våra  
investeringar för försäljning. Dessa priser jämförs med de anskaffningspriser vi har som ingångsvärde. Utifrån  
ett genomsnittligt marknadsvärde på respektive enskild artikel/lagersaldo i vår portfölj räknas ett teoretiskt  
marknadsvärde på lagret ut. För att få ett marknadsvärde som kan jämföras med det officiella justerade  
andelsvärdet (som publiceras kvartalsvis, i enlighet med fondens prospekt), används samma definition som det  
justerade andelsvärdet har, men i stället för lägsta värdets princip i enlighet med IFRS, använder vi det  
teoretiskt framräknade marknadsvärdet. Det teoretiska marknadsvärde på lagret applicerat på det justerade  
Årsredovisning, 1 januari 31 december 2022, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
2
 
andelsvärdet får vi inte använda oss av i vår ekonomiska rapportering, då vi som publikt och noterat bolag  
följer IFRS redovisningsprinciper. Dock ger det en kompletterande bild av fondens underliggande värde, då  
anskaffningsvärde och marknadsvärde kan skilja avsevärt emellan. Källor för marknadspriser: E-handel  
https://www.thewhiskyexchange.com https://www.masterofmalt.com https://www.whisky.fr  
https://www.royalmilewhiskies.com https://www.amazon.co.uk/whisky-whiskey-  
scotchbourbon/b?ie=UTF8&node=359904031 Auktioner, samlar-siter och analyshus:  
https://www.whiskyhammer.com https://www.whiskybase.com https://whiskyauctioneer.com  
https://www.rarewhisky101.com https://www.bonhams.com/departments/WHI/  
https://www.sothebys.com/en/buy-now  
Med hänsyn taget till det teoretiska marknadsvärdet så uppgår det justerade andelsvärdet till 83,18€ per andel  
per 2022-12-31.  
Koncernens framtida utveckling  
The Single Malt Fund AB avser att fortsätta fokusera på att bygga värde för aktieägarna och andelsägarna  
genom nya förvärv av i huvudsak eftertraktade och limiterade buteljer, samt mogna fat, och fortsätta med  
kapitalanskaffning. I samband med den i vår tro temporära tillbakagången av den mest exklusiva  
samlarwhiskyn (se ovan om RW APEX1000), så har ledningen till viss del lagt om fokus genom att fokusera mer  
på omsättningshastighet av lagret, och utnyttja de inköpsmarginaler som bolaget får vid inköp.  
Effekterna av invasionen i Ukraina beräknas bli begränsade avseende påverkan på befintligt varulager.  
Fundamenta vad gäller investeringswhisky ser alltjämt oförändrad ut, då tillgången på gammal whisky är  
strukturellt avtagande och efterfrågan på exklusiv och sällsynt Single Malt är global och tillsynes relativt  
opåverkad av krisen avseende Covid-19, vilket förmodas gälla även för effekterna av invasionen och kriget i  
Ukraina.  
Avseende kapitalanskaffningen ser styrelsen fortsatt möjlighet till att attrahera kapital. Detta framförallt då  
kapitaliseringen uppnått en finansiell hävstång, då ytterligare tillfört kapital ger relativt stor positiv påverkan på  
avkastningen. Vidare har fondens e-handel för att realisera gjorda investeringar synliggjort affärsmodellen  
generellt, och synliggjort värdetillväxten i portföljen specifikt. Slutligen ser styrelsen ett fortsatt intresse att  
placera i alternativa och reella tillgångar, som är lågt korrelerade mot börsen detta har förstärkts i takt med  
att inflationsekonomin tilltagit. Whisky som tillgångsslag har historiskt visat på låg korrelation mot andra  
tillgångar (börsen, olja, räntor o dyl.), och förväntas stå emot en sådan potentiell nedgång väl.  
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
The Single Malt Funds verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. Risker är något som kan  
påverka The Single Malts Funds verksamhet negativt, men som rätt hanterade även kan tillföra värde till  
företaget. Hur riskerna hanteras har stor betydelse för bolagets framgång. De risker som skulle ge störst  
påverkan för koncernen är risk för att efterfrågan på whisky sjunker, värdehöjningen på limiterad whisky  
avstannar eller sjunker, samt att intresset för nya kapitalandelsbevis är svagt. Andra risker med medelhög  
påverkan är leverantörsrisker, medarbetarrisker och alkoholrestriktioner.  
Bolaget befinner sig fortfarande under första tertialet 2023 i ett skede där det ännu inte erhållit full finansiering  
för verksamheten. Finansiering har bl a skett genom att koncernens moderbolag, Cellar Capital Invest AB, har  
tillskjutit kapital i form av aktieägartillskott. Per den 31 december 2022 har andelslån ställts ut om 7 458 400  
EUR. Styrelsen bedömer att det, med beaktande av erhållen emissionslikvid samt planerade finansiella åtgärder  
och marknadsföringsinsatser internationellt, samt bedrivandet av Bolagets e-handel finns goda förutsättningar  
för att driva verksamheten vidare. Mot bakgrund av det upprättas årsredovisningen utifrån antagandet om  
fortsatt drift.  
Händelser efter räkenskapsåret utgång  
Inga särskilda händelser har inträffat efter periodens utgång.  
Årsredovisning, 1 januari 31 december 2022, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
3
 
Förslag till vinstdisposition  
Följande belopp står till årsstämmans förfogande EUR:  
1 januari 2022 -  
EUR  
31 december 2022  
2 450 420  
6 710  
Balanserat resultat  
Erhållna aktieägartillskott  
Årets vinst  
323 678  
Utgående balans  
2 780 808  
Styrelsen föreslår följande disposition av de disponibla vinstmedlen  
Balanseras i ny räkning 2 780 808 EUR