ÅRSREDOVISNING  
1 Januari – 31 December 2021  
The Single Malt Fund AB (publ), org.nr. 559118-4949
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
Bolaget registrerades den 6 juli 2017. Bolaget är en externt förvaltad alternativ investeringsfond.  
Verksamheten består av att förvärva, äga och förvalta aktier och tillhandahålla riskkapital till bolagets
dotterbolag, ett 100 procent ägt bolag på Irland, som bedriver handel med whisky. Bolaget tillhandahåller
rådgivning till dotterbolaget i dess verksamhet avseende den löpande utvecklingen av operativa mål och
strategier, uppföljning av operativ utveckling av verksamheten med löpande analyser inom varumärkesfrågor,
förhandling och kontakter med whiskyleverantörer, logistik för whiskyhandel samt utövar annan därmed
förenlig verksamhet. Finansiering av bolaget samt etablering av dotterbolagets verksamhet pågår för
närvarande.
På extra bolagsstämma den 28 augusti 2017 fattades beslut om att ändra redovisningsvaluta från svenska  
kronor till euro. Omräkning har skett avseende ingående balanser 1 januari 2018.  
Moderbolaget, The Single Malt Fund AB, har sitt säte i Göteborg. The Single Malt Fund AB (publ) är ett helägt
dotterbolag till Cellar Capital Invest AB, 556083-2445, med säte i Göteborg.
VERKSAMHETEN  
Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december  
2021 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta  
kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Styrelsen har under perioden fattat beslut om att  
förnya prospektet för att kunna genomföra ytterligare emissioner under återstoden av året. Detta då styrelsen  
bedömer det som troligt att kunna attrahera ytterligare kapital till fonden. Detta dels tack vare den goda  
utvecklingen av investeringswhisky under pandemin i allmänhet, men i synnerhet i hur fondens portfölj har  
utvecklats sedan inköp, dels har kapitaliseringen av fonden nått en finansiell hävstång, där tillförsel av extra  
kapital avsevärt förbättrar fondens totala avkastning. Slutligen har fonden lanserat sin e-handel och kommer  
därigenom kunna realisera och synliggöra värdeökningar i gjorda investeringar. Resultatet därav överstiger  
förväntningarna hittills. Sammantaget torde dessa argument attrahera potentiella investerare till fonden.  
Under andra kvartalet startades ytterligare en emission som avslutades under augusti månad där 50 000 EUR  
inbetalades. Efter ett 2020 som präglades av både vinsthemtagningar på framför allt indextunga Macallan samt  
av Coronapandemin, har marknaden trots en fortsatt pandemi under året utvecklats bra. APEX 1000,  
www.rarewhisky101.com, har stigit med cirka 13% på årsbasis. Uppgången är bred och visar på den  
underliggande styrkan i efterfrågan, där Kina och Sydostasien fortsätter driva marknaden, men även USA och  
Ryssland har en stark tillväxt i efterfrågan på mer exklusiv whisky. Samtidigt består, som väntat, de strukturella  
utmaningarna på utbudssidan med en begränsad tillgång på äldre limiterad whisky (särskilt japansk), vilket  
stärker vår positiva syn på marknaden på medellång sikt.  
Brexit har inneburit stora logistiska problem för industrin, inte bara för distribution i första ledet av skotsk  
whisky mot EU, utan även för andrahandsmarknaden, särskilt auktionsmarknaden. Brexit har inneburit en  
dämpning av hela whiskyindustrins tillväxt, något vi tror och hoppas är av övergående karaktär, då industrin  
och politiken aktivt söker lösningar.  
Internt har 2021 präglats av lanseringen av www.thesinglemaltshop.com – en e-handel med globalt fokus mot  
samlare, investerare och high-end konsumenter av whisky, och är fondens primära sätt att realisera sina  
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
1
 
investeringar. Siten lanserades och öppnade för försäljning under de sista dagarna i maj, genom en sk soft  
launch, och var tillfullo operativ från och med september. Cirka 30% av fondens portfölj har lagts ut för  
försäljning under året. Vid årets slut har det omsatts whisky för cirka € 593 000, vilket ger en värdetillväxt vid  
försäljning på cirka 41,6%. Dock har denna realiserade värdetillväxt påverkats av ett fåtal engångsaffärer med  
lägre marginal men med snabbare ”turn-around”. Rensat från dessa affärer så uppvisar investeringarna  
realiserat via vår e-handel en värdetillväxt på cirka 53,3%. I genomsnitt har sålda produkter haft en  
investeringstid på cirka 10 månader.  
E-handeln, www.thesinglemaltshop.com, har tagits emot väl av marknaden. Vid årets slut har vi levererat till 22  
länder, sammanlagt nära 1 000 order. Största marknaderna är Irland och Taiwan, följt av Australien, Sverige  
och Singapore. Tillväxten på e-handeln har initialt varit mycket god. Det är mycket svårt att förutse hur snabbt  
den växer framgent, då vi är en ny aktör på en global marknad, med relativt liten global konkurrens on-line.  
Dock är det relativt stark konkurrens lokalt, inte minst från off-line, med traditionell retail-försäljning. Fortsatt  
har en stor majoritet av kundunderlaget ännu inte handlat whisky on-line. Vid årsskiftet hade The Single Malt  
Shop skaffat sig cirka 15 500 följare på Facebook.  
Brexit utgör för fondens e-handel och verksamhet en stor möjlighet. Detta då flera av de globalt ledande e-  
handelsplatserna för whisky är baserade i Storbritannien, och efter Brexit inte kan leverera till konsumenter i  
EU. Stort fokus har därmed lagts på att logistiken skall uppfylla de omfattande och komplexa krav och regler  
inom EU, som dessutom skiljer sig mellan medlemsstaterna. Bland annat har Bolaget skatte- och  
momsregistrerat sig i samtliga EU-länder som tillåter försäljning av alkohol till konsumenter från annat EU-land.  
Att vara ”100% compliant” i detta avseende är unikt, då en stor majoritet av de e-handlare som redan finns  
inom EU är lokalt fokuserade, och oftast överlämnar ansvaret på moms/skatteredovisning till konsumenten.  
Vidare har ett strategiskt samarbete inletts med UPS, en av de ledande leverantörerna av logistiktjänster i  
världen. Ovan har uppmärksammats positivt av branschen och de ledande leverantörerna, vilket torde leda till  
än bättre relationer, med bättre allokering och bättre inköpspriser.  
Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på  
kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2021-12-31 uppgår till 63,65€ per  
andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Dock så har Bolaget  
börjat realisera en del av sina investeringar, vilket bidragit positivt. Allteftersom omsättningen stiger kommer  
resultatet och därmed även andelsvärdet att förbättras. Då fonden ännu heller ej är fullt kapitaliserad slår  
kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per  
andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet  
och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som  
värdestegringen kommer att realiseras. Marknadsförutsättningarna har fortsatt utvecklats gynnsamt och  
marginalmålen har överträffats och därför har bolaget under 2021 börjat att sälja ur det befintliga lagret över  
e-handelsplatsen.  
Teoretiskt marknadsvärde på lagret, applicerat på det justerade andelsvärdet  
Baserat på priser och data inhämtat från globalt ledande europeiska marknadsplatser (se specifikation nedan),  
även inklusive auktionspriser i de fall där det är mer relevant, räknas ett marknadsvärde fram på vårt lager.  
Dessa priser ligger även till grund för när vi själva prissätter våra investeringar för försäljning. Dessa priser  
jämförs med de anskaffningspriser vi har som ingångsvärde. Utifrån ett genomsnittligt marknadsvärde på  
respektive enskild artikel/lagersaldo i vår portfölj räknas ett teoretiskt marknadsvärde på lagret ut.  
Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949 För att få ett  
marknadsvärde som kan jämföras med det officiella justerade andelsvärdet (som publiceras kvartalsvis, i  
enlighet med fondens prospekt), används samma definition som det justerade andelsvärdet har, men i stället  
för lägsta värdets princip i enlighet med IFRS, använder vi det teoretiskt framräknade marknadsvärdet.  
Detta teoretiska marknadsvärde på lagret applicerat på det justerade andelsvärdet får vi inte använda oss av i  
vår ekonomiska rapportering, då vi som publikt och noterat bolag följer IFRS redovisningsprinciper. Dock ger  
det en kompletterande bild av fondens underliggande värde, då anskaffningsvärde och marknadsvärde kan  
skilja avsevärt emellan.  
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
2
 
Källor för marknadspriser: E-handel https://www.thewhiskyexchange.com https://www.masterofmalt.com  
https://www.whisky.fr https://www.royalmilewhiskies.com https://www.amazon.co.uk/whisky-whiskey-  
scotch-bourbon/b?ie=UTF8&node=359904031 Auktioner, samlar-siter och analyshus:  
https://www.whiskyhammer.com https://www.whiskybase.com https://whiskyauctioneer.com  
https://www.rarewhisky101.com https://www.bonhams.com/departments/WHI/  
https://www.sothebys.com/en/buy-now  
Med hänsyn taget till det teoretiska marknadsvärdet så uppgår det justerade andelsvärdet för  
investeringsportföljen till 88,36€ per andel per 2021-12-31  
Koncernens framtida utveckling  
The Single Malt Fund AB avser att fortsätta fokusera på att bygga värde för aktieägarna och andelsägarna  
genom nya förvärv av i huvudsak eftertraktade och limiterade buteljer, samt mogna fat, och fortsätta med  
kapitalanskaffning.  
Effekterna av invasionen i Ukraina beräknas bli begränsade avseende påverkan på befintligt varulager.  
Fundamenta vad gäller investeringswhisky ser alltjämt oförändrad ut, då tillgången på gammal whisky är  
strukturellt avtagande och efterfrågan på exklusiv och sällsynt Single Malt är global och tillsynes relativt  
opåverkad av krisen avseende Covid-19, vilket förmodas gälla även för effekterna av invasionen och kriget i  
Ukraina. Under det första kvartalet 2021, har whiskyindex APEX1000 (se vidare  
https://www.rarewhisky101.com) utvecklats positivt med en uppgång om cirka 5,81% från årsskiftet.  
Avseende kapitalanskaffningen ser styrelsen goda möjligheter till att attrahera kapital. Detta framförallt då  
kapitaliseringen uppnått en finansiell hävstång, då ytterligare tillfört kapital ger relativt större positiv påverkan  
på avkastningen. Vidare har fondens igångsättande av sin egen e-handel för att realisera gjorde investeringar  
synliggjort affärsmodellen generellt, och synliggjort värdetillväxten i portföljen specifikt. Slutligen ser styrelsen  
ett ökat intresse att placera i alternativa och reella tillgångar, som är lågt korrelerade mot börsen. Detta inte  
minst då börsen utvecklats starkt under pandemin, men har på sistone uppvisat stor volatilitet. I kombination  
med den starka inflation flera västländer uppvisat finns en utbredd oro för korrektion och nedgång. Whisky  
som tillgångsslag har historiskt visat på låg korrelation mot andra tillgångar (börsen, olja, räntor o dyl.), och  
förväntas stå emot en sådan potentiell nedgång väl.  
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
The Single Malt Funds verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. Risker är något som kan  
påverka The Single Malts Funds verksamhet negativt, men som rätt hanterade även kan tillföra värde till  
företaget. Hur riskerna hanteras har stor betydelse för bolagets framgång. De risker som skulle ge störst  
påverkan för koncernen är risk för att efterfrågan på whisky sjunker, värdehöjningen på limiterad whisky  
avstannar eller sjunker, samt att intresset för nya kapitalandelsbevis är svagt. Andra risker med medelhög  
påverkan är leverantörsrisker, medarbetarrisker och alkoholrestriktioner.  
Bolaget befinner sig fortfarande under första tertialet 2022 i ett uppstartsskede och har ännu inte erhållit full  
finansiering för verksamheten, men tog stora kliv under 2020. Finansiering har bl a skett genom att koncernens  
moderbolag, Cellar Capital Invest AB, har tillskjutit kapital i form av aktieägartillskott. Dock är denna  
finansiering begränsad och en förutsättning för fortsatt verksamhet är att ytterligare kapitalandelslån ställs ut i  
enlighet med plan. Per den 31 december 2021 har andelslån ställts ut om 7 458 400 EUR. Styrelsen bedömer  
att det, med beaktande av erhållen emissionslikvid samt planerade finansiella åtgärder och  
marknadsföringsinsatser internationellt, samt bedrivandet av Bolagets e-handel finns goda förutsättningar för  
att driva verksamheten vidare. Mot bakgrund av det upprättas årsredovisningen utifrån antagandet om fortsatt  
drift.  
Händelser efter räkenskapsåret utgång  
Bolaget har haft en mycket stark start på försäljningen under de första veckorna efter periodens utgång. Ett  
antal affärer i början av året har genererat ett extraordinärt täckningsbidrag på cirka 235 000 EUR, något som  
kommunicerades till marknaden via ett pressmeddelande den 11 januari, 2022. Försäljningen därefter har legat  
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
3
 
över ledningens förväntade siffror.  
Tillväxten på sociala medier har även den varit god, något som är viktigt för ett e-handelsbolag. Vid 1a  
kvartalets utgång hade The Single Malt Shop cirka 25 000 följare på Facebook.  
Förslag till vinstdisposition  
Följande belopp står till årsstämmans förfogande EUR:  
1 januari 2021 -  
EUR  
31 december 2021  
Balanserat resultat  
Erhållna aktieägartillskott  
Årets vinst  
1 452 045  
8 111  
990 264  
Utgående balans  
2 450 420  
Styrelsen föreslår följande disposition av de disponibla vinstmedlen  
Balanseras i ny räkning 2 450 420 EUR  
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT  
Inledning  
The Single Malt Fund AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan april 2019 har noterat utgivna  
kapitalandelsbevis på NGM. The Single Malt Funds styrning sker via bolagsstämman, styrelsen och  
verkställande direktören samt koncernledningen i The Single Malt Fund i enlighet med bland annat  
Aktiebolagslagen, NGMs regelverk för emittenter, bolagsordningen, The Single Malt Funds uppförandekod  
(Policy för ansvarsfullt ägande, agerande och ansvarsfulla investeringar i The Single Malt Fund), samt styrelsens  
och verkställande direktörens arbetsordning. Dotterbolaget The Singel Malt Fund Trading Limited (det  
operativa bolaget) har en investeringskommitté som beslutar om köp och försäljningar. Representanter från  
ledningen i The Single Malt Fund-koncernen ingår därutöver i investeringskommittén i det operativa bolaget.  
Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av styrelsen i The Single Malt Fund AB i enlighet med vad som följer av  
Årsredovisningslagens regler.  
Bolagsordning  
Nuvarande bolagsordning fastställdes på extra bolagsstämma den 28 augusti 2017. Den anger bland annat att  
styrelsens säte ska vara i Göteborg, att styrelsens ledamöter årligen väljs av årsstämman för tiden intill dess  
nästa årsstämma hållits samt att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter med  
lägst 0 och högst 2 suppleanter.  
Bolagsstyrningsstruktur  
Styrelsens medlemmar väljs av årsstämman. Revisorer utses av årsstämman. VD utses av styrelsen. VD utser  
koncernledningen. The Single Malt Funds bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många  
röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma eller särskilda bestämmelser om tillsättande och  
entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.  
Aktieägare  
The Single Malt Funds kapitalandelsbevis är noterad på NGM sedan april 2019. En börspost utgörs av 1  
kapitalandelsbevis. The Single Malt Fund AB ägs till 100% av Cellar Capital AB.  
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
4
 
Aktier och röster  
Moderbolagets aktier består av 5 000 aktier. Varje stamaktie representerar en röst.  
Bolagsstämma  
På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat- och  
balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande  
direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Kallelse till årsstämma i The  
Single Malt Fund ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.  
Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse  
till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på The Single Malt Funds  
hemsida. För att få delta på stämman ska aktieägare anmäla sig hos The Single Malt Fund senast den dag som  
anges i kallelsen. Rätt att delta i och rösta på årsstämman har aktieägare som är införda i den aktieboken  
senast fem vardagar före bolagsstämman och som anmält sitt deltagande till The Single Malt Fund enligt  
anvisningarna i kallelse till stämman. Aktieägare kan företrädas av ombud. Aktieägare som önskar framföra ett  
ärende för behandling av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan  
begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.  
Årsstämma 2021  
The Single Malt Funds Årsstämma 2021 ägde rum den 31 maj 2021 i Göteborg. Vid stämman var 1 stycken  
aktieägare närvarande genom ombud som representerade 100% av rösterna. Till stämmans ordförande valdes  
Lars Svantesson. Närvarande styrelseledamöter var Christian Svantesson. Stämmoprotokollet finns tillgängligt  
på The Single Malt Funds hemsida, The Single Malt Fund.se. Vid stämman framlades årsredovisningen och  
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen.  
– Det beslutades att omvälja styrelsen  
– Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Frida Main som  
huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. – Bolagets resultat- och  
balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande  
direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 – Stämman fattade beslut om  
ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt om valberedning och instruktion till valberedningen.  
Årsstämma 2022  
Nästa årsstämma för aktieägarna i The Single Malt Fund kommer att hållas den 27 maj 2022, i Göteborg.  
Styrelsen och dess arbete  
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som aktiebolagslagen och övriga för The Single Malt Fund tillämpliga regler  
och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta The Single Malt Funds  
angelägenheter och organisation. Enligt The Single Malt Funds bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och  
högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelsen består idag av fyra ledamöter.  
Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2021 finns i  
årsredovisningen, koncernens not 5. Styrelsen arbetar efter fastställd arbetsordning vilken bland annat reglerar  
frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att  
föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen mellan  
styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt definierar VD:s befogenheter och lön. Styrelsens ordförande  
förbereder styrelsemötena tillsammans med VD. Förutom att besluta om bolagets strategi, affärsplaner och  
finansiella planer utvärderar styrelsen bolagets verksamhet och utveckling. VD och företagsledningen  
rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte från verksamheten, såsom utveckling och framsteg samt finansiell  
rapportering. Styrelsen beslutar inom viktiga områden såsom väsentliga avtal, budget, finanspolicy och större  
investeringar som inte är varulagerrelaterade. Enligt arbetsordningen avser styrelsen i The Single Malt Fund att  
hålla fem till sju ordinarie sammanträden per kalenderår, utöver konstituerande sammanträde och  
sammanträde i samband med godkännande av kvartalsrapporter.  
Arbetsordning och styrelsemöten  
Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman fastställer styrelsen i The Single Malt Fund en  
arbetsordning med instruktioner avseende arbetsordning mellan styrelse och verkställande direktören, samt  
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
5
 
instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst fyra ordinarie sammanträden utöver  
konstituerande sammanträde. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för  
ekonomisk rapportering och bolagsstämma. Utöver ordinarie sammanträden kallas styrelsen till ytterligare  
sammanträden när situationen så kräver. Styrelsen hade 14 stycken protokollförda styrelsemöten under The  
Single Malt Funds verksamhetsår 2021. Under styrelsemötena diskuterades bl a:  
– Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké  
– Årsredovisning samt förberedelse inför Årsstämma  
– Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision  
– Delårsrapporter  
– Genomgång av affärsplan samt budget  
– Strategiska frågor och risker  
– Konjunktur och ekonomiska förutsättningar  
– Uppföljning av koncernens riskanalyser  
Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring  
förvaltningen av bolaget. Verkställande direktören, Christian Svantesson, är ansvarig för genomförande av  
affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter, liksom den dagliga verksamheten i  
bolaget.  
Utvärdering av styrelsens arbete  
Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen ger ledamöterna möjlighet att  
ge sin syn på arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser samt uppdragets  
omfattning. Utvärderingen genomförs årligen internt. Dialogen mellan styrelse och ledning uppfattas som  
mycket god.  
Ledningsgrupp  
Koncernens ledningsgrupp består av 3 personer inklusive VD. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt  
och avhandlar då i huvudsak koncernens finansiella utveckling, pågående projekt och andra strategiska frågor.  
Ersättningar under räkenskapsåret 2021  
För information om ersättningar till VD, styrelsen och övriga ledande befattningshavare hänvisas till not 5.  
Revisorer  
Enligt bolagsordningen skall bolaget ha en revisor med eller utan suppleanter. Revisor i The Single Malt Fund  
utses årligen av årsstämman. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets  
årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt  
bolagsstyrningsrapporten. Granskningsarbetet och revisionsberättelsen föredras på årsstämman. Vid  
årsstämman 2021 valdes Frida Main (född 1983) från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som huvudansvarig  
revisor. Frida Main är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för  
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).  
Internrevision  
AIF-förvaltaren Finserve Nordic har som finansiellt bolag en internrevisionsfunktion som utvärderar hela  
förvaltarens verksamhet där Fonden ingår.  
Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2021  
Styrelsen i The Single Malt Fund ansvarar för bolagets interna kontroll. Den interna kontrollen ska säkerställa:  
– Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar,  
föreskrifter, riktlinjer m.m.  
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  
The Single Malt Funds interna kontroll är utformad för att säkerställa att rapporteringen upprättas i enlighet  
med tillämpliga lagar och förordningar samt att den följer de krav som ställd på bolags vars aktier är upptagna  
till handel på en reglerad marknad i Sverige. Den interna kontrollen innefattar huvudsakligen följande delar:  
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, informationsteknologi (IT), information och kommunikation  
samt rapportering.  
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
6
 
Kontrollmiljö  
I syfte att skapa och upprätthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal grundläggande  
dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen, däribland särskilt styrelsens arbetsordning och  
instruktionerna till verkställande direktören. Det är i första hand verkställande direktörens ansvar att i det  
dagliga arbetet upprätthålla den av styrelsen anvisade kontrollmiljön. Denne rapporterar regelbundet till  
styrelsen enligt fastställda rutiner. Dotterbolagets verkställande direktör tillsammans med koncernens CFO  
ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning på lokal nivå. Utöver detta tillkommer  
rapportering från bolagets revisorer. Den interna kontrollmiljön innefattar även styrdokument som fastställs  
för att uppnå en fungerande kontrollmiljö, såsom, arbetsordning för styrelsen i The Single Malt Fund AB,  
instruktioner för The Single Malt Fund AB:s ersättningskommitté, instruktioner för den verkställande direktören  
i The Single Malt Fund AB inklusive attest- och delegationsordning, instruktioner för verkställande direktörer i  
Koncernens dotterbolag, inklusive attest- och delegationsordning, finanspolicy och informationspolicy. Ovan  
nämnda styrdokument gås igenom årligen och revideras vid behov. Förutom dokumenten ovan tillämpas  
bolagets redovisnings- och ekonomihandbok som omfattar riktlinjer, policyer, principer och rutiner för  
redovisning, rapportering och kontroll för The Single Malt Funds och dotterbolagens finansfunktion.  
Riskbedömning  
Fonden The Single Malt Fund förvaltas av tillståndspliktiga AIF-förvaltaren Finserve Nordic AB, org nr 556695–  
9499. Finserve Nordic har fastställda rutiner för riskhantering. Fonden tillämpar inte riskspridning och har  
enbart exponering mot helägda operativa dotterbolaget. Riskkontroll av fonden sker genom kontroll av  
ekonomisk utveckling och rapportering av AIF-bolaget och det helägda dotterbolaget. Vidare sker kontroll av  
marknads- och verksamhetsutveckling inklusive prisutveckling av den underliggande råvaran. Kontroll sker av  
inköp, lagerhållning och försäljning av whisky.  
Oberoende värdering av fondens tillgångar utförs av RSM.  
Identifierade risker för Fonden är koncentrationsrisk, råvarurisk, verksamhetsrisk, valutarisk, motpartsrisk,  
makroekonomisk risk, kreditrisk och likviditetsrisk. Exponering mot dessa risker har löpande rapporterats kring  
av portföljförvaltaren och följts upp av riskfunktionen.  
Kontrollaktiviteter  
Kontrollaktiviteter är de policyer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv efterlevs och  
att nödvändiga åtgärder vidtas för att synliggöra de risker som kan hindra bolaget från att nå sina mål. Den  
lokala ledningen ansvarar för att alla kontrollaktiviteter finns på plats och upprätthålls inom sina respektive  
enheter. Koncernens ekonomi- och finansdirektör (CFO) ansvarar för att alla kontrollaktiviteter genomförs och  
upprätthålls på central nivå. I de fall utvärdering visar att det saknas tillräckliga funktioner skapas manuella  
rutiner.  
Information och kommunikation  
Finansiell information som kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar och väsentliga händelser  
publiceras genom pressreleaser samt The Single Malt Funds hemsida.  
Finansiell rapportering  
Så långt som möjligt är ledningsrapporteringen direkt kopplad till den finansiella rapporteringen. The Single  
Malt Fund gör löpande likvidtestprognoser och arbetar med kvartalsbokslut.  
Uppföljning  
Löpande utvärdering genomförs kontinuerligt för att bedöma huruvida den interna kontrollen fortfarande är  
effektiv eller inte. Ledningen i respektive bolag ansvarar för att säkerställa att gällande lagar och förordningar  
följs inom sina respektive ansvarsområden. Ledande befattningshavare bedömer och säkerställer  
ändamålsenligheten och effektiviteten i The Single Malt Funds interna kontroll och riskhantering.  
Dotterbolagens styrelser utför övervakning som en del av sin ordinarie tillsynsverksamhet. Allvarliga brister  
avseende den interna kontrollen rapporteras till The Single Malt Funds styrelse och följs upp till dess att risken  
är hanterad på ett tillfredsställande sätt.  
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
7
 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
1 jan-31 dec 1 jan-31 dec  
EUR  
NOT  
2021  
2020  
Nettoomsättning  
Övriga intäkter  
Bruttoresultat  
593 136
2 088
-
22 582
22 582
595 224
Varu- och materialkostnader  
Övriga externa kostnader  
Personalkostnader  
-471 425
-803 813
-393 734
-989
-
- 548 079
- 403 062
- 428
5
6
Avskrivningar  
11  
Övriga rörelsekostnader  
Rörelseresultat  
-5 269
- 151
-1 080 006
- 929 138
Intäkter från lån klassificerade som  
finansieringsaktiviteter  
9
1 080 006
929 138
Resultat efter finansiella poster  
0
0
Skatter  
-
-
Årets resultat  
0
0
Årets resultat hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare  
0
0
RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT  
1 jan-31 dec 1 jan-31 dec  
EUR  
2021  
2020  
Årets resultat  
0
-
0
-
Poster som inte kan omföras till periodens resultat  
Totalresultat  
0
0
Årets totalresultat hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare  
0
0
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
8
 
KONCERNENS BALANSRÄKNING  
31 dec  
2021  
31 dec  
2020  
EUR  
NOT  
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångar  
10  
11  
113 347
7 814
46 350
879
121 160
47 229
Omsättningstillgångar  
Varulager  
2
3
4 526 756
65 597
-
3 577 360
36 269
-
Övriga kortfristiga fordringar  
Fordringar hos koncernföretag  
Interimsfordringar  
15 909
416 894
5 025 155
10 590
2 465 332
6 089 551
Kassa och bank  
Omsättningstillgångar  
TILLGÅNGAR  
5 146 315
6 136 780
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
15  
Aktiekapital  
50 793
542 539
-528 872
64 460
50 793
534 402
-528 846
56 349
Övrigt tillskjutet kapital  
Balanserad vinst  
Eget kapital  
Långfristiga skulder  
Kapitalandelslån  
12  
4 747 393
5 710 199
Långfristiga skulder  
4 747 393
5 710 199
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  
98 759
-
244 529
8 111
Skulder till koncernföretag  
Övriga kortfristiga skulder  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
Kortfristiga skulder  
3
35 297
200 405
334 461
48 589
69 003
370 232
16  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
5 146 315
6 136 780
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
9
 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN  
1 jan-31 dec 1 jan-31 dec  
EUR  
NOT  
2021  
2020  
Rörelsen  
Rörelseresultat  
-1 080 006
989
- 929 138
428
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  
Kassaflöde från rörelsen före förändring av  
rörelsekapital  
-1 079 017
- 928 710
Förändring av varulager  
-949 396
-34 647
- 2 505 305
36 534
Förändring av kortfristiga fordringar  
Förändring av kortfristiga skulder  
Kassaflöde från rörelsen  
-35 771
263 075
-2 098 831
-3 134 406
Investering i anläggningstillgångar  
-74 921
-25 953
Kassaflöde från investeringsaktiviteter  
-74 921
-25 953
Finansieringsaktiviteter  
Kapitalandelslån  
117 200
8 111
5 016 200
97 000
Erhållna aktieägartillskott  
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter  
125 311
5 113 200
Förändring av likvida medel  
-2 048 441
1 952 841
Likvida medel vid periodens början  
Valutakursdifferens likvida medel  
Likvida medel vid periodens slut  
2 465 332
3
512 491
416 894
2 465 332
Årsredovisning, 1 januari – 31 december 2021, The Single Malt Fund AB (publ), 559118-4949  
10