31 januari, 2024

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2023

Göteborg, 2023-12-31

Pressmeddelande

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2023

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (publ.) (Bolaget) har avgett fondkoncernens bokslutskommuniké, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra densamma. 

Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2023 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Under 2022 löpte grundprospektet för marknadsföring mot allmänheten ut. Styrelsen ser utmaningarna att ta in ytterligare kapital till fonden, men arbetar brett vidare med frågan tillsammans med ägarbolaget genom att bl.a. föra diskussioner med professionella investerare.

Trots att branschen har präglats av Coronapandemin, med kraftiga nedgångar i både Travel Retail och s.k. On Trade-försäljning (restauranger, barer o.dyl.), så har den totala efterfrågan globalt varit fortsatt relativt god. 2023 har dock varit ett utmanande år på grund av kostnadsökningar, inflation, som inte helt kunnat tas ut i prisökningar. 

Andrahandsmarknaden backade med cirka -3,7% sedan årets start (se APEX 1000, www.rarewhisky101.com). Framförallt är det i det allra översta segmentet av premiumwhisky (€10 000 och däröver) där avmattningen varit mest noterbar, följt av segmentet under. Sydostasien fortsätter driva marknaden i positiv riktning, trots att kinesiska samlare/investerare backat tillbaka efter den ekonomiska nedgången i landet, där Singapore utvecklats till den ledande auktionsmarklnaden i Asien, och är tillika en av bolagets viktigaste marknader. Samtidigt består, som väntat, de strukturella utmaningarna på utbudssidan med en begränsad tillgång på äldre limiterad whisky, vilket gör att vi bibehåller vår positiva syn på marknaden på medellång och längre sikt.
Under 2023 har det blivit alltmer tydligt med hur det limiterade utbudet begränsat allokeringen gällande inköp/leverans från branschen. Under perioden har vi fått tillgång och allokering av ytterligare tre aktörer. Bolaget har vid årsskiftet kontrakt med 17 av de 18 största producenterna/leverantörerna av whisky globalt. Vidare har vi under Q4 fått indikationer på bättre marginaler på våra inköp inför kommande år. 

Vid årets slut har det omsatts whisky för cirka € 1 280 000. Sammantaget innebär det en liten försäljningsnedgång för e-handeln specifikt, rensat från engångsaffärer (-1,4%) under 2022. Värdetillväxt vid försäljning har legat på cirka 40% (42,4%, 2022) på helåret. Under perioden har vi tagit emot order från 31 länder, genom 4 481 order (+30,6%). Största marknaderna är Irland och Storbritannien, följt av Singapore, Tyskland och Taiwan. Tillväxten på för e-handeln viktiga parametrar så som kundrekrytering och återköp har fortsatt varit god, med tvåsiffrig tillväxt i antal ordrar och även i antal nya kunder (+36%), och 7 982 flaskor har levererats, en ökning på cirka 37,3% mot 2022. Dock har snittordervärdet på €290 sjunkit visavis motsvarande period förra året (–24,6%). Det lägre ordervärdet antas vara ett utslag av det sämre makroekonomiska läget, internationell oro och hög inflation, i nyckelmarknader, samt en fokusering från ledningen på snabbare omsättningshastighet.

Fjolårets motsvarande period påverkades vidare positivt av ett antal affärer av exceptionell karaktär. Årets period ser ledningen som en normalisering av e-handeln, om än lägre än fjolåret, med fortsatt underliggande god tillväxt i viktiga KPI:s (kundrekrytering, återköp, etc). 

Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2023-12-31 uppgår till €40,68 per andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Allteftersom omsättningen stiger kommer resultatet och därmed även andelsvärdet att förbättras.

Då fonden ej heller är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen realiseras.

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari, 2023 kl. 23:00 CET. 

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida: www.thesinglemaltfund.com från kl. 23:00, 31 januari, 2023.För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari, 2023 kl. 23:00 CET.

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen