30 april, 2022

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2021

Göteborg den 30 april 2022, 18:00
The Single Malt Fund AB (publ) org.nr. 559118–4949

PRESSMEDDELANDE

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2021

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (Bolaget) har avgett fondkoncernens årsredovisning, tillsammans med revisionsberättelsen, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra desamma.

Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2021 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Styrelsen har under perioden fattat beslut om att förnya prospektet för att kunna genomföra ytterligare emissioner. Detta då styrelsen bedömer det som troligt att kunna attrahera ytterligare kapital till fonden.

Efter ett 2020 som präglades av både vinsthemtagningar på framför allt indextunga Macallan samt av Coronapandemin, har marknaden trots en fortsatt pandemi under 2021 utvecklats bra. APEX 1000, www.rarewhisky101.com, har stigit med cirka 13% på årsbasis. Uppgången är bred och visar på den underliggande styrkan i efterfrågan, där Kina och Sydostasien fortsätter driva marknaden. Även mogna marknader i Europa och USA visar god tillväxt. Samtidigt består, som väntat, de strukturella utmaningarna på utbudssidan med en begränsad tillgång på äldre limiterad whisky, vilket stärker vår positiva syn på marknaden på medellång sikt.

Internt har 2021 präglats av lanseringen av www.thesinglemaltshop.com – en e-handel med globalt fokus mot samlare, investerare och high-end konsumenter av whisky, och är fondens primära sätt att realisera sina investeringar. Siten var tillfullo operativ från och med september 2021. Cirka 30% av fondens portfölj har lagts ut för försäljning under året. Vid årets slut har det omsatts whisky för cirka € 593 000, vilket ger en värdetillväxt vid försäljning på cirka 41,6%. Dock har denna realiserade värdetillväxt påverkats av ett fåtal engångsaffärer med lägre marginal. Rensat från dessa affärer så uppvisar investeringarna realiserat via e-handeln en värdetillväxt på cirka 53,3%. I genomsnitt har sålda produkter haft en investeringstid på cirka 10 månader.  Största marknaderna är Irland och Taiwan, följt av Australien, Sverige och Singapore. Tillväxten på sociala medier för e-handeln har varit mycket god. 

Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2021-12-31 uppgår till 63,65€ per andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Dock så har Bolaget börjat realisera en del av sina investeringar, vilket bidragit positivt. Allteftersom omsättningen stiger kommer resultatet och därmed även andelsvärdet att förbättras.
Då fonden ännu heller ej är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen kommer att realiseras. Marknadsförutsättningarna har fortsatt utvecklats gynnsamt och marginalmålen har överträffats och därför har bolaget under 2021 börjat att sälja ur det befintliga lagret över e-handelsplatsen.

Årsredovisningen i XHTML-format, samt Revisionsberättelsen, kommer att offentliggöras och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.thesinglemaltfund.com från kl. 18:00, 30 april, 2022. En direkt länk till årsredovisningen finns här: ÅRSREDOVISNING 2021

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
Telefon:073-6991403
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april, 2022 kl. 18:00 CET.

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen