12 december, 2017

The Single Malt Fund AB (publ) offentliggör prospekt

The Single Malt Fund AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör prospekt (”Prospektet”) avseende erbjudande till allmänheten att teckna kapitalandelslån (”Andelslånen”) emitterade av The Single Malt Fund AB (publ) samt upptagande av dessa till handel på NGM. Prospektet avser Andelslånen som ska emitteras den 1 mars 2018 i enlighet med Emittentens villkor för kapitalandelslån av den 5 december 2017 (”Villkoren”) till lägst 10 000 000 Euro och högst 25 000 000 Euro.

Erbjudandet är utan förbehåll öppet för allmänheten såväl som för institutionella investerare med hemvist i Sverige varför Prospektet har upprättats av Emittenten. Prospektet har upprättats av Emittentens styrelse i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 december 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet hålls tillgängligt hos Emittenten med adress Amalia Jönssons Gata 21, 421 31 Västra Frölunda, Sverige, på Emittentens hemsida www.thesinglemaltfund.com, på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt skickas i pappersform till dem som begär det.   

Emittenten har ansökt om upptagande till handel av Andelslånen på Debt Secuties vid Nordic Growth Market NGM AB. Givet att Emittentens ansökan godkänns planeras handel med Andelslånen påbörja den 12 mars 2018.  

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD, Christian Svantesson 
Telefon: +46 70 888 02 89
E-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten 
Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky,
eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.   

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 16.50. 

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen