4 maj, 2020

Särskild upplysning i revisionsberättelsen

The Single Malt Fund AB (publ.) avgav 200430 årsredovisning för 2019 och kompletterar härmed tidigare pressmeddelande som publicerades 17:30 CEST, 30 april 2020 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.thesinglemaltfund.com.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift:

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och not 17 i årsredovisningen och koncernredovisningen av vilka framgår att koncernens eget kapital är negativt per den 31 december 2019 och att bolagets förmåga att fortsätta verksamheten är beroende på externa faktorer och omständigheter såsom erhållen finansiering från pågående nyemission av kapitalandelslån. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i not 17, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

Bolagets kommentar:Bolaget har sedan starten förvärvat limiterad whisky och ett whiskyfat samt erlagt förskott på ytterligare ett whiskyfat. Dessa förvärv innebär att bolaget kan komma att avyttra hela eller delar av varulagret med förväntad marginal, som planerat. Vid ett sådant avyttrande tillförs Bolaget kapital för fortsatt drift. 
Under första halvåret 2020 pågår även en planenlig emission av kapitalandelsbevis som kommer att stärka bolagets likviditet. Under rådande omständigheter finns risk att kapitaltillskottet inte uppnår målsättningen. Under andra halvåret planeras därför för ytterligare emissioner, om nödvändigt. Emissionslikviden skall användas till att förvärva whisky med god

a marginaler. Mot bakgrund av den kommande utvecklingen i bolaget samt marginalerna på den whisky som redan är förvärvad gör styrelsen bedömningen att utsikterna är mycket goda att fortsätta med verksamheten och uppnå de uppsatta målen.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD Christian Svantesson 
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

Emittentens CFO Patrik Norgren 
Telefon: 073-6991403
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen