30 juli, 2022

Halvårsrapport Q1/Q2 2022 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

Göteborg, 2022-07-30

Pressmeddelande

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar idag delårsrapport för första halvåret 2022. Halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida.

Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 30 juni 2022 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Under perioden har grundprospektet för marknadsföring mot allmänheten löpt ut, men styrelsen bedömer det som troligt att kunna attrahera ytterligare kapital till fonden genom direkta kontakter med professionella investerare. Detta dels tack vare den goda utvecklingen av investeringswhisky under och efter pandemin i allmänhet, i kombination med dess låga korrelation till andra tillgångsslag och då i synnerhet börsen. Attraktionskraft är även baserad på hur fondens portfölj har utvecklats sedan inköp. Dessutom har kapitaliseringen av fonden nått en finansiell hävstång, där tillförsel av extra kapital avsevärt förbättrar fondens totala avkastning. Fondens realisering av sina tillgångar, via egen e-handel direkt mot slutkonsument, har även den utvecklats väl, med en stark organisk tillväxt. Resultatet därav överstiger förväntningarna hittills. Sammantaget torde dessa argument ha potential att attrahera investerare till fonden.

Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på  

kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2022-06-30 uppgår till 59,88€ per  

andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Då fonden ej är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när Bolaget säljer av varulagret som värdestegringen realiseras. I samband med att Bolaget realiserar och omsätter sina investeringar (i huvudsak via www.thesinglemaltshop.com), och omsättningen stiger, stärks resultatet och andelsvärdet förbättras. Försäljningen under perioden har överträffat förväntningarna. Tillväxten avseende nyckelvariabler specifikt för e-handel och sociala medier har även den varit över förväntan. 

För att ge en kompletterande bild av fondens underliggande värde, då anskaffningsvärde (IFRS) och marknadsvärde kan skilja avsevärt emellan, har styrelsen tagit fram ett teoretiskt marknadsvärde som appliceras på det justerade andelsvärdet. Baserat på priser och data inhämtat från globalt ledande europeiska marknadsplatser (se specifikation i Halvårsrapporten) räknas ett marknadsvärde fram på lagret. Dessa priser ligger även till grund för när vi själva prissätter våra investeringar för försäljning på www.thesinglemaltshop.com. Dessa priser jämförs med de anskaffningspriser vi har som ingångsvärde. Utifrån ett genomsnittligt marknadsvärde på respektive enskild artikel/lagersaldo i vår portfölj räknas ett teoretiskt

marknadsvärde på lagret ut. För att få ett marknadsvärde som kan jämföras med det officiella justerade andelsvärdet används samma definition som det justerade andelsvärdet har, men i stället för lägsta värdets princip i enlighet med IFRS, använder vi det teoretiskt framräknade marknadsvärdet. 

Med hänsyn taget till det teoretiska marknadsvärdet så uppgår det justerade andelsvärdet för investeringsportföljen till 91,61€ per andel per 220630.

Detta teoretiska marknadsvärde på lagret applicerat på det justerade andelsvärdet får vi inte använda oss av i vår ekonomiska rapportering, då vi som publikt och noterat bolag följer IFRS redovisningsprinciper.

Sammantaget ligger vår tro fast på att leverera uppsatta mål under investeringshorisonten.


För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli, 2022 kl. 22:00 CET.

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen