30 april, 2021

Kvartalsrapport 1 – 2021

Göteborg den 30 april, 2021, kl. 17:00
The Single Malt Fund AB (publ) org.nr. 559118–4949

Pressmeddelande 

Kvartalsrapport 1, 2021 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.) 

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar idag kvartalsrapport för årets första 3 månader. Kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida. 

Bolaget har under 2020 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 mars 2021 hade emissionen inneburit cirka 7,4 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Ytterligare en emission genomfördes under perioden där teckningen uppgick till 7 200 EUR. 

Styrelsen har under perioden fattat beslut om att förnya prospektet för att kunna genomföra ytterligare emissioner under återstoden av året. Detta då styrelsen bedömer det som troligt att kunna attrahera ytterligare kapital till fonden. Detta dels tack vare den goda utvecklingen av investeringswhisky under pandemin i allmänhet, men i synnerhet i hur fondens portfölj har utvecklats sedan inköp, dels har kapitaliseringen av fonden nått en finansiell hävstång, där tillförsel av extra kapital avsevärt förbättrar fondens totala avkastning. Fonden är även i färd att lansera sin e-handel och därigenom kommer kunna realisera och synliggöra värdeökningar i gjorda investeringar. Sammantaget torde dessa argument attrahera potentiella investerare till fonden. I slutet av perioden estimerar ledningen en total värdeökning, bestående av dels tillskansade handelsmarginal, dels värdeökning, på portföljen på i genomsnitt 44,6% jämfört med anskaffningsvärdet, med en genomsnittlig investeringstid på cirka 9 månader. Lagerökningarna synliggörs dock inte i bokslutet, i enlighet med gällande värderingsprinciper (enligt IFRS). 

Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader är intäkter, beroende på att Bolaget vid periodens utgång endast  realiserat/avyttrat en liten del av lagret, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen är per 210331 uppgår till 74,70€ per andel. Minskningen av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. 
Då fonden ännu heller ej är fullt kapitaliserad slår dessa kostnader extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen kommer att realiseras. Då marknadsförutsättningarna fortsatt utvecklats gynnsamt och marginalmålen därmed överträffats, kommer bolaget att börja realisera värdeökningen och sälja delar av det befintliga lagret under andra kvartalet 2021, sannolikt under maj månad. Detta kommer att inverka positivt på värdeutvecklingen per andel.


I kombination med goda handelsmarginaler ligger vår tro fast på att leverera uppsatta mål över investeringshorisonten. 

För ytterligare information, kontakta:

VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com eller 

CFO, Patrik Norgrene-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen