30 oktober, 2020

Delårsrapport 2020 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar idag delårsrapport för årets första nio månader. Delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida.

Bolaget har under 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2019 hade emissionen inneburit 2,3 miljoner EUR, vilket i stort gäller även per den 30 september 2020. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Den första emissionen under 2020 avslutades den 25 maj som innebar att 6 200 EUR i kapitalandelsbevis tecknades. Under hösten 2020 genomfördes ytterligare en emission som innebar att 5 010 000 EUR i kapitalandelsbevis tecknades, men inbetalningen skedde efter rapportperiodens utgång. Under fjärde kvartalet genomförs ytterligare en emission för att tillse att det förvaltade kapitalet uppnår en godtagbar nivå.Fokus är professionella investerare i Sverige, Storbritannien, Luxemburg, Cypern och Irland. 

Bolaget kommer under uppstartsskedet att redovisa mer kostnader är intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Då fonden ännu ej är fullt kapitaliserad slår dessa kostnader extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs kommer kostnaderna per andel att sjunka, samt andelsvärdet att stiga som en direkt effekt av nytt tillfört kapital. 

Varulagret som bolaget investerar i får bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet. Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen kommer att realiseras. Marknadsförutsättningarna har fortsatt att utvecklas gynnsamt vilket har medfört att marginalmålen överträffats, därtill kommer bolaget att börja realisera värdeökningen och sälja delar av det befintliga lagret. Detta planeras ske under slutet av Q4, 2020. Under tredje kvartalet har Corona-pandemin haft stor betydelse. Pandemin har påverkat dryckes-/spritmarknaden framförallt genom att efterfrågan från restaurang, hotell och s.k. travel-retail minskat betydligt. Industrin ser dock detta som en temporär nedgång, och flera betydande producenter fortsätter att investera i produktionskapacitet för att möta den globala underliggande starka efterfrågan. Whisky som investering har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Andrahandsmarknaden för exklusiv och limiterad Single Malt har under 2020 fortsatt utvecklats positivt, och det ledande indexet APEX1000 har stigit med 6,8% (se vidare www.rarewhisky101.com)vid tredje kvartalets utgång, och med 1,6% under september. Det råder fortsatt brist på gammal och exklusiv whisky, samtidigt som intresset för rariteter alltjämt stiger och sprids geografiskt. Ledningen bedömer således att de investeringar som gjorts och görs fortsatt kommer att ha gynnsamma förutsättningar att utvecklas väl, då de är unika i sitt slag, och utbudet minskar strukturellt. I kombination med goda handelsmarginaler ligger vår tro fast på att leverera uppsatta mål under investeringshorisonten.

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september, 2020 kl. 19:00 CET. 

För ytterligare information, kontakta:

VD, Christian Svantesson
Mob.: +46 (0)70 888 0289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
Mob: +46 (0)73 699 1403
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Dela det här

Dela det här

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Org.nr: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Förvaltare: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen