FAQ

I denna FAQ har vi sammanfattat de vanligaste frågorna om The Single Malt Fund. Alla frågor finns besvarade i prospektet och vi rekommenderar alla som vill investera i fonden att läsa detta.

I verksamheten som investerare bjuds in till att investera i förekommer en rad risker som måste beaktas innan investeringen görs. Lagen och regelverket kring investeringserbjudanden till allmännheten stipulerar att riskerna skall beskrivas så utförligt som möjligt så att investerare kan bilda sig en uppfattning kring dessa. Vi anser att detta är mycket bra då det bidrar till att beskriva vad investeringen handlar om, även ifall beskrivningen inte är hundraprocentigt heltäckande. Dessa risker beskrivs i Prospektet samt kortfattat i fondens faktablad, ”KIID”.

Riskerna som beskrivs hänför sig dels till den operativa verksamheten i handeln med whisky, dels till riskerna som relaterar till investeringen som sådan. I det första fallet handlar det om allt som vi bedömer kan påverka verksamheten negativt, vilket kan vara en oändlig mängd faktorer, men där vi redogjort för de som vi bedömer de mest rimliga utifrån vad vi kan se i dagsläget, utan att rangordna eller värdera dem sins emellan. Naturligtvis kan det uppstå ytterligare risker över tiden, men vi tar inte upp extrema risker som solfläckar, vulkanutbrott och liknande. I det andra fallet handlar det om riskerna i sjäva investeringen av värdepappret. Här är det sk systematiska risker som gäller alla typer av värdepapper och specifika risker som hänför sig till den aktuella typen av värdepapper och arrangemangen kring handeln med dessa på andrahandsmarknaden (NGM-börsen.

Vi välkommnar era frågor kring risker och uppmuntrar därför er som potentiella investerare att ställa frågor kring de risker vi beskrivit och de risker vi inte berört.

Fonden kommer i sin löpande verksamhet att agera vitt och brett över whiskymarknaden, och ser inte några geografiska gränser. Detta gäller både när vi investerar/förvärvar och avyttrar investeringar.

Fonden syftar till att vara aktivt förvaltad, vilket innebär att det löpande kommer att både köpas och säljas whisky. Vid avyttring av fondens investeringar kommer fonden i första hand vända sig till de investerare som registrerat sig för onlinehandel på vår hemsida. Detta ser vi som en trevlig fördel för våra investerare, då många av fondens innehav kommer att vara limiterade och kan vara svåra att få tag på. Som investerare i The Single Malt Fund får man första chans att köpa. Därefter vänder vi oss till den öppna marknaden via vår egen hemsida.

Nej. Fondens valuta är enbart Euro.

All kommunikation med våra investerare sker på vår hemsida. Vi kommer löpande publicera kvartalsbrev (delårsrapporter enl IFRS, se prospektet).

Nej. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten för att maximera utfallet för fonden.

Fonden belastas med totalt och maximalt 2,5% per år i sammanlagda avgifter (fondförvaltningsavgift och licensavgift).
Då fonden likvideras så delas den totala värdeökningen på likvideringsdagen 80/20 mellan investerare och bolaget (en så kallad performance fee).
Se prospektet för en fullständig beskrivning.

Ja. Fonden är noterad Nordic Growth Market i Stockholm, där du kan ställa ut dina andelar till försäljning.

Vi kan inte garantera en viss förväntad avkastning till investerare.

Målsättningen är att generera en nettoavkastning om ca 10 procent per år i genomsnitt under löptiden på Investeringskapitalet. För en mer utförlig beskrivning av avkastning, se prospektet.

De strukturella faktorerna och det faktum att fonden blir en spelare på den internationella whiskymarknaden skapar unika förutsättningar för oss som aktör. Vi tror således att vår målsättning är rimlig och har god möjlighet att uppfyllas.

Erbjudandet är i första hand riktat till den svenska allmänheten. Vi vänder oss främst till personer som inser värdet av whisky både som konsumenter och investerare. Vid en överteckning kommer vi att söka maximalt med andelsägare i syfte att få en god spridning.

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Rulla till toppen