30 August, 2018

The Single Malt Fund AB (publ) förlänger teckningsperiod i pågående erbjudandet till allmänheten att teckna kapitalandelslån

The Single Malt Fund AB (publ) (”Emittenten”) har den 5 december 2017 offentliggjort prospekt (”Prospektet”) avseende erbjudande till allmänheten att teckna kapitalandelslån (”Andelslånen”) emitterade av The Single Malt Fund AB (publ) samt upptagande av dessa till handel på NGM. Emittentens styrelse har den 24 augusti 2018 beslutat att förlänga teckningsperioden i pågående erbjudande som nu löper från och med den 16 januari 2018 till och med den 12 november 2018. Förlängning av teckningsperioden innebär även att datum för emission av Andelslånen flyttas fram till den 23 november 2018. Till följd av detta ändras även datum för när Andelslånen tas upp till handel till den 4 december 2018. Anledningen till förlängd teckningsperiod är att ge fler investerare möjlighet att ta del av information om Emittentens verksamhet och erbjudande. 

Med anledning av styrelsens beslut har ett tilläggsprospekt upprättats av Emittenten. Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 30 augusti 2018 och offentliggjorts på Emittentens hemsida samma dag. 

Uppdaterad tidsplan i korthet:

Teckningsperiod           16 januari – 12 november
Tilldelning                     14 november
Emission                       23 november
Första handelsdag        4 december

Prospektet och samtliga tillägg finns tillgängliga i elektroniskt format på Emittentens webbplats (www.thesinglemaltfund.com). 

Investerare som före offentliggörande av tillägget har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av Andelslånen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. till och med den 1 september 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Emittenten. Investerare som har anmält sig för teckning genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande eventuell återkallelse. Anmälan som inte återkallas kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av Andelslånen behöver inte vidta några åtgärder. 

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som ska läsas tillsammans med upprättade tillägg. 

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Christian Svantesson 
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.  

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 16.00

Share this

Share this

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Business ID: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Trustee: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Scroll to Top