31 July, 2023

Delårsrapport Q2 2023 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

Göteborg, 2022-07-31

PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport Q2 2023 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)

Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 30 juni 2023 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Under 2022 löpte grundprospektet för marknadsföring mot allmänheten ut. Styrelsen ser utmaningarna att ta in ytterligare kapital till fonden men arbetar brett vidare med frågan tillsammans med ägarbolaget genom att bl.a. föra diskussioner med professionella investerare. Till vår fördel är den goda utvecklingen av investeringswhisky under och efter pandemin, i kombination med dess låga korrelation till andra tillgångsslag och då i synnerhet börsen. Attraktionskraften är även baserad på hur fondens portfölj har utvecklats sedan inköp. Dessutom har kapitaliseringen av fonden nått en finansiell hävstång, där tillförsel av extra kapital avsevärt skulle förbättra fondens totala avkastning. Fondens realisering av sina tillgångar, via e-handel direkt mot slutkonsument, har även den utvecklats väl, med en god organisk tillväxt. Resultatet därav överstiger förväntningarna hittills. Sammantaget torde dessa argument ha potential att attrahera investerare till fonden.  


Vid periodens slut har det omsatts whisky för cirka € 503 000, vilket ger en värdetillväxt vid försäljning på cirka 49,9%. I genomsnitt har sålda produkter haft en investeringstid på cirka 8 månader. Under perioden har vi tagit emot order från 29 länder, genom 1 973 order (+15%). Största marknaderna är Irland och Singapore, följt av Storbritannien, Australien, Tyskland och Taiwan. Tillväxten på för e-handeln viktiga parametrar så som kundrekrytering och återköp har fortsatt varit god, med tvåsiffrig tillväxt i antal ordrar och även i antal nya kunder (+33%). Dock har snittordervärdet har sjunkit visavis motsvarande period förra året. Sammantaget innebär det en försäljningsnedgång för e-handeln specifikt, alltså rensat från engångsaffärer, på cirka -25% mot förra året (€503 000 mot €673 000). Det lägre ordervärdet antas vara ett utslag av det sämre makroekonomiska läget, internationell oro och hög inflation, i nyckelmarknader. Fjolårets motsvarande period påverkades vidare positivt av ett antal affärer av exceptionell karaktär

Under första kvartalet bedrev bolaget en kampanj för att bredda kundbasen i Asien, vilket ledde till en negativ bruttovinst. Åtgärder vidtogs under andra kvartalet där bruttovinsten återställdes. Under perioden är dock fortsatt bruttomarginalen lägre än föregående års period. Noteras bör att bruttomarginalen den sista månaden i perioden låg på nästan 20%, vilket anses vara tillfredställande med beaktande av säsongsvariationer.  
Sammantaget ser ledningen årets period som en normalisering av e-handeln, om än lägre än fjolåret, med fortsatt underliggande god tillväxt i viktiga KPI:s (kundrekrytering, återköp, etc). 

Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2023-06-30 uppgår till 49,34€ per andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Dock så realiserar Bolaget kontinuerligt en del av sina investeringar, vilket bidrar positivt. Allteftersom omsättningen stiger kommer resultatet och därmed även andelsvärdet att förbättras. Då fonden ännu heller ej är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen kommer att realiseras. 

För att ge en kompletterande bild av fondens underliggande värde, då anskaffningsvärde (IFRS) och marknadsvärde kan skilja avsevärt emellan, har styrelsen tagit fram ett teoretiskt marknadsvärde som appliceras på det justerade andelsvärdet. Baserat på priser och data inhämtat från globalt ledande europeiska marknadsplatser (se specifikation i Delårsrapporten) räknas ett marknadsvärde fram på lagret. Dessa priser ligger även till grund för när vi själva våra investeringar för försäljning på www.thesinglemaltshop.com. Dessa priser jämförs med de anskaffningspriser vi har som ingångsvärde. Utifrån ett genomsnittligt marknadsvärde på respektive enskild artikel/lagersaldo i vår portfölj räknas ett teoretiskt 

marknadsvärde på lagret ut. För att få ett marknadsvärde som kan jämföras med det officiella justerade andelsvärdet används samma definition som det justerade andelsvärdet har, men i stället för lägsta värdets princip i enlighet med IFRS, använder vi det teoretiskt framräknade marknadsvärdet. 

Med hänsyn taget till det teoretiska marknadsvärdet så uppgår det justerade andelsvärdet för Q2 till 73,18€ per andel per 2023-06-30. 

Detta teoretiska marknadsvärde på lagret applicerat på det justerade andelsvärdet får vi inte använda oss av i vår ekonomiska rapportering, då vi som publikt och noterat bolag följer IFRS redovisningsprinciper. 

Ledningen bedömer att det finns möjligheter att nå uppsatta mål under investeringshorisonten. 


För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson 
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli, 2023 kl. 20:00 CET. 

Share this

Share this

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Business ID: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Trustee: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Scroll to Top