16 February, 2024

Beslut om förtida uppsägning av kapitalandelsbevis och avnotering

Göteborg, 2024-02-16

Pressmeddelande

Beslut om förtida uppsägning av kapitalandelsbevis och avnotering

Styrelsen i The Single Malt Fund AB, organisationsnummer 559118-4949, (”Fonden”) har idag den 2024-02-16 fattat beslut om att påkalla förtida uppsägning, enligt punkt 12.1 i villkoren för kapitalandelslånen, av Fondens kapitalandelsbevis (ISIN SE0010547299), och därtill avnotera Fondens samtliga kapitalandelsbevis från NGM, per den 2024-04-02.

Detta sker efter att styrelsen har emottagit ett bud om € 2,99M avseende förvärv av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget The Single Malt Fund Trading Ltd. (”Budet”), och bedömt att mottaget bud utgör det bästa alternativet för andelsägarna i Fonden. Budet motsvarar ett estimerat justerat andelsvärde per januari 2024 om €40 (per den 31:e december 2023 var det justerade andelsvärdet € 40,68).

Bakgrund och skäl till besluten är att Fondens verksamhet inte längre bedöms ha möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten lönsamt för andelsägarnas bästa, nå uppställda mål, då den begränsas av gällande prospekt, rådande ekonomiska förutsättningar i kombination med kapitalbehovet. Verksamheten har behov av ytterligare kapital, något styrelsen lagt stor energi och kraft på under en längre tid för att åtgärda. Omvärldssituationen och investeringsklimatet har successivt förvärrats under 2023, och kapitalanskaffningen har inte gett önskat resultat. Därmed har styrelsen sökt alternativa lösningar, inklusive alternativa strategier för kostnadsnedskärningar. Följande huvudalternativ har vägts mot varandra:

  • Alternativ 1. Att fortsätta bedriva Fondens verksamhet i nuvarande format, med befintligt kapital, och lägga om strategi för att sänka kostnaderna. Styrelsen har bedömt det som orealistiskt att nå uppställda mål, eller att ens nå en positiv utveckling av kapitalandelslånet, utan tillskott av fondkapital.
  • Alternativ 2. Att i förtid avsluta Fondens verksamhet helt och genomföra en skyndsam utförsäljning av investeringsportföljen. Ledningen har avrått från detta, då en dylik utförsäljning av investeringsportföljen skulle behöva ske under anskaffningsvärdet, samt att upparbetade immateriella tillgångar skulle gå förlorade. 
  • Alternativ 3. Att sälja Fondens operativa del, det helägda dotterbolaget, inklusive investeringsportfölj och andra immateriella tillgångar, som en enhet, genom att avyttra dotterbolagets aktier till tredje part. 

Styrelsen har bedömt att Alternativ 3 är det bästa för Fondens andelsägare, och har under fjolåret sökt efter lämpliga köpare. Styrelsen konstaterar därmed att det bästa för andelsägarna är att styrelsen accepterar emottaget erbjudande/Budet, följt av förtida uppsägning och avnotering av kapitalandelslånen, enligt prospektets Villkor för kapitalandelslån, 2019:1, punkt 12.1 ”Förtida uppsägning av lånet”.

Slutgiltigt nominellt belopp per andel beräknas efter avdrag av diverse upplupna kostnader, samt avvecklingskostnader, enligt prospektets Villkor för kapitalandelslån, 2019:1, punkt 7. ”Återbetalning av lånet”. Slutlikviden kan således komma att vara avsevärt lägre än justerat andelsvärde för respektive kapitalandelsbevis. Eventuella återstående medel kommer sedan fördelas pro rata, och betalas ut kontant. Likvid för inlösen av kapitalandelsbevis betalas så fort som möjligt efter inlösendagen, dock senast ut den 2024-04-22.

2024-02-16

Styrelsen
The Single Malt Fund AB

För ytterligare information, kontakta:

VD, Christian Svantesson
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 17:00 CET.

Share this

Share this

thesinglemaltfund.com

The Single Malt Fund AB (publ)

Business ID: 559118-4949

ISIN: SE0010547299

AIF-Trustee: Finserve Nordic AB

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards professional investors in The United Kingdom, Republic of Ireland, Cyprus and Luxembourg. The Fund is only allowed to market the investment offer to professional investors of these countries (in excess of marketing toward professional and non professional investors in Sweden). No other permits for marketing the investment offer exist, so all information on this site is intended only for nationals of these markets and their representatives.
Foreign nationals of above mentioned countries living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, to act on their behalf as intermediaries. Since the Fund can only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is accurate and correct to enable investors to become clients. The individual prospective investor and/or his/her representative is wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund.

For non-professional investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms submitted from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a EU correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given in the English section for is for information purposes only. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. A legal summary of the prospectus is however translated and is in accordance with the regulatory approved fund prospectus.

Scroll to Top